QURAAN KARIIM
S/NMAGACA MUXAADARADADHAGEYSOKEYDSO
001Surah al-Fatihahanimated_speaker2Download
002Surah al-Baqarahanimated_speaker2Download
003Surah aal-'Imraananimated_speaker2Download
004 Surah an-Nisaaanimated_speaker2Download
005Surah al-Maa'idahanimated_speaker2Download
006Surah al-An'aamanimated_speaker2Download
007Surah al-A'raafanimated_speaker2Download
008Surah al-Anfaalanimated_speaker2Download
009Surah at-Tawbahanimated_speaker2Download
010Surah Yunusanimated_speaker2Download
011Surah Hudanimated_speaker2Download
012Surah Yusufanimated_speaker2Download
013Surah ar-Ra'danimated_speaker2Download
014Surah Ibraheemanimated_speaker2Download
015Surah al-Hijranimated_speaker2Download
016Surah an-Nahlanimated_speaker2Download
017Surah al-Israaanimated_speaker2Download
018Surah al-Kahfanimated_speaker2Download
019Surah Maryamanimated_speaker2Download
020Surah Taa-Haaanimated_speaker2Download
021Surah al-Anbiyaaanimated_speaker2Download
022Surah al-Hajjanimated_speaker2Download
023Surah al-Mu'minunanimated_speaker2Download
024Surah an-Nuranimated_speaker2Download
025Surah al-Furqaananimated_speaker2Download
026Surah ash-Shu'araaanimated_speaker2Download
027Surah an-Namlanimated_speaker2Download
028Surah al-Qasasanimated_speaker2Download
029Surah al-'Ankabutanimated_speaker2Download
030Surah ar-Rumanimated_speaker2Download
031 Surah Luqmaananimated_speaker2Download
032Surah as-Sajdahanimated_speaker2Download
033Surah al-Ahzaabanimated_speaker2Download
034Surah Sabaanimated_speaker2Download
035Surah Faatiranimated_speaker2Download
036Surah Yaa-Seenanimated_speaker2Download
037Surah as-Saaffaatanimated_speaker2Download
038Surah Saadanimated_speaker2Download
039Surah az-Zumaranimated_speaker2Download
040Surah Ghaafiranimated_speaker2Download
041Surah Fussilatanimated_speaker2Download
042Surah ash-Shuraanimated_speaker2Download
043Surah az-Zukhrufanimated_speaker2Download
044-Surah ad-Dukhaananimated_speaker2Download
045Surah al-Jaathiyahanimated_speaker2Download
046Surah al-Ahqaafanimated_speaker2Download
047Surah Muhammadanimated_speaker2Download
048Surah al-Fathanimated_speaker2Download
049Surah al-Hujuraatanimated_speaker2Download
050Surah Qaafanimated_speaker2Download
051Surah adh-Dhaariyaatanimated_speaker2Download
052Surah at-Turanimated_speaker2Download
053Surah an-Najmanimated_speaker2Download
054Surah al-Qamaranimated_speaker2Download
055Surah ar-Rahmaananimated_speaker2Download
056-Surah al-Waaqi'ahanimated_speaker2Download
057Surah al-Hadeedanimated_speaker2Download
058Surah al-Mujaadalahanimated_speaker2Download
059Surah al-Hashranimated_speaker2Download
060Surah al-Mumtahinahanimated_speaker2Download
061Surah as-Saffanimated_speaker2Download
062Surah al-Jumu'ahanimated_speaker2Download
063Surah al-Munaafiqunanimated_speaker2Download
064Surah at-Taghaabunanimated_speaker2Download
065Surah at-Talaaqanimated_speaker2Download
066 Surah at-Tahreemanimated_speaker2Download
067Surah al-Mulkanimated_speaker2Download
068Surah al-Qalamanimated_speaker2Download
069Surah al-Haaqqahanimated_speaker2Download
070Surah al-Ma'aarijanimated_speaker2Download
071Surah Nuhanimated_speaker2Download
072Surah al-Jinnanimated_speaker2Download
073Surah al-Muzzammilanimated_speaker2Download
074Surah al-Muddaththiranimated_speaker2Download
075Surah al-Qiyaamahanimated_speaker2Download
076Surah al-Insaananimated_speaker2Download
077Surah al-Mursalaatanimated_speaker2Download
078Surah an-Naba'animated_speaker2Download
079Surah al-Naazi'aatanimated_speaker2Download
080Surah 'Abasaanimated_speaker2Download
081Surah at-Takweeranimated_speaker2Download
082Surah al-Infitaaranimated_speaker2Download
083Surah al-Mutaffifeenanimated_speaker2Download
084Surah Inshiqaaqanimated_speaker2Download
085Surah al-Buroojanimated_speaker2Download
086Surah at-Taariqanimated_speaker2Download
087Surah al-A'laaanimated_speaker2Download
088Surah al-Ghaashiyahanimated_speaker2Download
089Surah al-Fajranimated_speaker2Download
090Surah al-Baladanimated_speaker2Download
091Surah ash-Shamsanimated_speaker2Download
092Surah al-Laylanimated_speaker2Download
093Surah ad-Duhaanimated_speaker2Download
094Surah ash-Sharhanimated_speaker2Download
095Surah at-Teenanimated_speaker2Download
096Surah al-'Alaqanimated_speaker2Download
097Surah al-Qadranimated_speaker2Download
098Surah al-Bayyinahanimated_speaker2Download
099Surah az-Zalzaalahanimated_speaker2Download
100Surah al-'Aadiyaatanimated_speaker2Download
101Surah al-Qaari'ahanimated_speaker2Download
102Surah at-Takaathuranimated_speaker2Download
103Surah al-'Asranimated_speaker2Download
104Surah al-Humazahanimated_speaker2Download
105Surah al-Feelanimated_speaker2Download
106Surah Qurayshanimated_speaker2Download
107Surah al-Maa'unanimated_speaker2Download
108Surah al-Kawtharanimated_speaker2Download
109Surah al-Kaafirunanimated_speaker2Download
110Surah an-Nasranimated_speaker2Download
111Surah al-Masadanimated_speaker2Download
112Surah al-Ikhlaasanimated_speaker2Download
113Surah al-Falaqanimated_speaker2Download
114Surah an-Naasanimated_speaker2Download

 

(Waxaa la Booqday 1,609 Jeer)

2014-2017 Powered By Markaz Alsunnah Markaz Al-sunnah